private lease vergelijker leaseauto.nl

Privelease.nl opzegvergoeding

Berekening opzegvergoeding Privelease.nl

Bij opzegging na het eerste jaar geldt een vaste opzeggingsvergoeding die gelijk is aan 40% van de nog resterende leasetermijnen. Het totaalbedrag dat u heeft betaald op basis van je huidige contract wordt vergeleken met het totaalbedrag dat u zou hebben moeten betalen als je direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan. In onderstaand voorbeeld ziet u de vergelijking. De voor u meest gunstige berekening van de opzeggingsvergoeding wordt gehanteerd.

Voorbeeld:
Het vaste percentage is 40%. Het termijnbedrag is € 200, -. De overeengekomen leaseperiode is 48 maanden. Je zegt op tegen het begin van de 25e maand. Zonder de opzegging zou je aan termijnbedragen nog 24 maanden x € 200, – = € 4.800, – moeten betalen. De opzeggingsvergoeding bedraagt dus 40% van € 4.800, – = € 1920,-.

Stel dat het maandtarief van dit leasecontract bij een looptijd van 24 maanden € 300,- was geweest. Je hebt betaald 24 x € 200,- = € 4.800,- terwijl je had moeten betalen 24 x € 300,- = € 7.200,-. Het verschil tussen deze twee is de maximale opzeggingsvergoeding: € 2.400,- Dit is voor jou nadeliger dan de berekening gebaseerd op 48 maanden, zodat in plaats van € 2.400,- in dit geval € 1920,- aan je wordt doorbelast.